Nội dung khoá học quản lý vận hành nhà chung cư

Nội dung khoá học quản lý vận hành nhà chung cư Theo chương trình khung quy định tại thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ XD như sau:

 logo

+ Phần 1. Về kiến thức cơ sở

 • Chuyên đề 1: Pháp luật nhà ở; pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến nhà chung cư
 1. a) Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư;
 2. b) Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì nhà chung cư;
 3. c) Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;
 4. d) Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư.
 • – Chuyên đề 2: Các nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư.
 1. a) Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư;
 2. b) Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

 

+ Phần 2. Về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

 • –  Chuyên đề 3: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư;
 1. a) Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư;
 2. b) Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung;
 3. c) Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư;
 4. d) Hướng dẫn việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng;
 5. đ) Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư;
 6. e) Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu trữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư;
 7. g) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

 

 • – Chuyên đề 4: Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư;
 1. a) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);
 2. b) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);
 3. c) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);
 4. d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị;
 5. đ) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

 

 • – Chuyên đề 5: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi tắt là PCCC) tại nhà chung cư
 1. a) Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);
 2. b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn, cứu hộ;
 3. c) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

 

 • Chuyên đề 6: Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư
 1. a) Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);
 2. b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thang máy, thang cuốn;
 3. c) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

 

 • – Chuyên đề 7: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải
 1. a) Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường của nhà chung cư;
 2. b) Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);
 3. c) Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh;
 4. d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị;
 5. đ) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

 

 • Chuyên đề 8: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư
 1. a) Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, đánh giá xếp hạng rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm;
 2. b) Tổ chức kiểm soát an ninh trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư);
 3. c) Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai tại nhà chung cư;
 4. d) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

 

+ Phần 3: Phần khảo sát, thực hành thực tế, viết bài thu hoạch

 

Xem chi tiết về khóa học tại: Khóa học Quản lý tòa nhà

album hình ảnh các khóa học

0901.768.111