Quy định về Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng

Quy định về Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng được quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD cụ thể như sau:

khoa hoc xay dung

I. Điều kiện làm Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng.

(Khoản điều 51; điều 44, điều 45 của NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a) Hạng I:

– Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;

– Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II;

b) Hạng II:

– Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;

– Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III;

c) Hạng III:

– Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

– Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV.

II. Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng có phạm vi hoạt động như sau(Khoản 2, điều 51, NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a) Hạng I: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tất cả các cấp;

b) Hạng II: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cấp I trở xuống;

c) Hạng III: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cấp II, cấp

  • Note:

– Xem chi tiết phân nhóm dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C tại Phụ lục số 1 của NĐ 59/2015/NĐ-CP hoặc xem Tại đây

– Xem chi tiết phân cấp Công trình cấp 1 2 3 4 tại Thông tư số Số: 03/2016/TT-BXD hoặc xem Tại đây

 

III. Quy định hồ sơ, thủ tục làm Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng:

Xem chi tiết: Tại Đây

 

 

Khoahocxaydung.edu.vn

album hình ảnh các khóa học

0901.768.111